Zaman: 22. Eyl 2018, 05:52

Tüm zamanlar UTC + 3 saat


Forum Katagorileri
Ara


Advanced Search
Sayfaniza Ekleyin
The HTML code below contain all the necessary code to link to userboard.org please feel free to add it to your site.Effect of above code: DEVRIM KURTULUSYeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 
 DAYI“Enternasyonalizm ve Kürt Milliyetçiliği”ni Anlatıyor 
YazarMesaj
Mesaj DAYI“Enternasyonalizm ve Kürt Milliyetçiliği”ni Anlatıyor
Her zaman tarihin ve biliminyasalarını onun gözleriyle gördük;onun dilinden kavradık. Parti-Cephe ideolojisinin köşetaşlarını onunla beynimize yerleş-tirdik.O ustalardan ve sınıf mücade-lesinden süzülüp gelen bilgileri,ülkemizin gerçekleriyle harmanla-dı... Sağlam bir ideolojiyi bizleremiras bıraktı.Bunun içindir ki hiçbir güç oköşe taşlarını beynimizden söküpatamıyor. Emperyalist haydutlar ve işbir-likçileri "bir türlü bizi değiştire-miyor"Onun ideolojik mirası nedeniyledevrimci çizgi ile milliyetçi çizgiarasındaki ayrım tüm açıklığıylaortaya çıkıyor.Uzlaşmacıların, reformistlerin,her türlü sivil toplumculuğun, silahlımücadeleyi reddedenlerin...vb. ninilk önce bize saldırması bunun için-dir.Bize saldırı, aslında düşüncele-rimize; MAHİRİN ve DAYININideolojik mirasına saldırıdır. Her saldırı, devrimcilik ve mil-liyetçi çizgi arasındaki uzlaşmazlığıbiraz daha keskinleştirmekten; dü-şüncelerimizin gücünü biraz dahaortaya çıkarmaktan başka bir işeyaramayacaktır.Önderimizin şehitliğinin 6. yı-lında "enternasyonalizm ve Kürtmilliyetçiliği"ne ilişkin sözlerinibir kez daha aktarıyoruz.(...) Marksist-Leninistler, dev-rimci anlayışla revizyonist, reformistküçük-burjuva milliyetçi anlayışarasındaki temel ayırıcı noktalardanbiri olan ulusal sorun konusundada proletarya enternasyonalizmibayrağının taşıyıcısı oldular. BaştaTKP olmak üzere,70'lere kadar bütün sol hare-ketlerin üstündeki kirli sosyal-şovengömleği hiç tereddüt etmeden yırtıpattılar. Ve ulusal sorunun "Misak-ı Milli" sınırları içinde çözüleceğinisavunan sosyal-şoven anlayışa karşı,Marksist-Leninist Ulusların KendiKaderlerini Tayin Hakkı (UKKTH)ilkesinin tavizsiz savunucusu ol-dular.***Egemen sınıflar yıllardır Kürtulusunun varlığını inkar etmiş, onuyok etmek için her türlü yola baş-vurmuştur. Ulusal talepli Kürt ayak-lanmaları terörle bastırılmış, Kürtulusunu bütünüyle yok etmeye yö-nelik bir asimilasyon politikası iz-lenmiştir. Terörle, mecburi iskanyasalarıyla, kültürel asimilasyonlaKürt ulusu yok edilmek istenmiş,ulusal baskının her biçimine maruzkalmıştır.Bu şartlar altında ML'lerin gör-evi, uluslar arasındaki güvensizliğimücadele içinde yok etmeye çalış-mak, ulusal baskıya karşı mücadelevermek ve başta proletarya olmaküzere, Türk-Kürt ulusundan ve çe-şitli milliyetlerden emekçileri, em-peryalizm ve oligarşiye karşı bir-leştirmektir. Bu görevin başarılması,emperyalizm ve oligarşiye karşıverilecek devrimci mücadeleye bağ-lı olduğu kadar, ezen ulus şove-nizmiyle, ezilen ulus milliyetçiliğinekarşı mücadele ederek her iki ulusarasında güven oluşturmaya da bağ-lıdır.Bu görevi başarabilecek güçproletaryadır.Anti-emperyalist, anti-oligarşikdevrim, proletaryanın hegemonyasıaltında gerçekleşeceğinden, Türki-ye'deki ulusal sorunu da çözecek,şovenizmin ve milliyetçiliğin uluslararasında tekrar düşmanlık tohumlarını ekmesine izin ver-meyecektir.Anti-emperyalist, anti-oligarşik halk devrimi emper-yalizmin ve oligarşinin egemenliğine son vererek ulusalbaskının sosyal temelini ortadan kaldıracak ve ezilenulusun kendi kaderini tayin hakkının nesnel temelini ya-ratacaktır.***Biz Marksist-Leninistler, her şeyden önce enternasyo-nalistiz. Halkların birliğinin savunucularıyız. Ama zoradayalı değil, gönüllü, kardeşçe ve her ulusun kendi kaderiniözgürce belirleme hakkına sonuna dek saygılı birliğinin.İki uluslu Türkiye'de Kürt sorununa bakış açımızböyledir. Bedeli pahalı ödense de, her zaman ve herkoşulda gerçekleri haykırmaya, bilimi altüst edenlere karşıbilimi savunmaya devam ettik, edeceğiz. Kürt ve Türkhalklarının, emperyalizme ve oligarşiye karşı mücadelesinin,her koşulda en önünde yer almaya çalışan biz Marksist-Leninistlerin en temel görevidir bu.***Emperyalizmin içsel bir olgu olmasıyla, burjuvazi dahaembriyon halindeyken emperyalizm ile bütünleşme eğili-mindedir ve bundan dolayı da "ulusalcı" bir karakterkazanma dinamikleri köreltilmiştir. Bu dönemde emper-yalizme karşı ulusal kurtuluş bayrağını milliyetçiliktemelinde küçük-burjuvazi, enternasyonalizm temelindeise proletarya omuzlar. Fakat küçük-burjuvazi anti-em-peryalist tavrını sonuna dek götüremez ve çoğu kez (eğerönderlik sosyalizmden güçlü bir şekilde etkilenmemişveya çeşitli dış etkenler zorlamıyorsa) emperyalizmin gü-dümüne girmek kaçınılmaz son olur. Bu anlamda emper-yalizme karşı sonuna dek tutarlı olabilecek ve ulusal kur-tuluşu, halkların kurtuluşuyla birleştirebilecek sınıf prole-taryadır.***Marksist-Leninistler genelde büyük devletlerden ya-nadırlar.Parçalanmaya karşı çıkarlar. Çünkü onların bayrağında"Bütün Ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halkları Birleşiniz"sloganı yazılıdır. Tek bir sınıf (proletarya) üyelerininyoldaşça ilişkilerinin biçimlendirdiği bir birlik, Marksist-Leninistlerin tarihsel amacıdır. UKKTH'nı, bu tarihselamaca ulaşmanın aracı olarak savunurlar. Bu anlamdaUKKTH'nı savunmayanlar ya da oportünistçe sulandıranlar,proletarya enternasyonalizminden de söz etme hakkınasahip olamazlar. Ayr ılma hakkı, enternasyonalist birliğin olmazsa olmazön koşuludur. Bu nedenle uluslar arasında tam eşitlikilkesine sahip büyük devletlerde; eşitlik, ayrılma hakkınıda içerir.***Ayr ı örgütlenmekte; aynı devlet sınırları içinde yeralan ulus proleterlerinin ulusal özelliklere göre örgütlen-mesinde, proletaryanın hiçbir çıkarı yoktur. Ulusal dargörüşlülük dışında da kimse buna itibar etmeyecektir.Çünkü ayrı örgütlenme proletaryanın, nihai amacını veproletarya enternasyonalizmini, ulusal dar görüşlülüğekurban etmektir. Ayrı örgütlenmeyi savunmak işçi sınıfınıher kentte, kasabada ve fabrikada uluslara göre bölmek,onların arasına Çin Seddi çekmek demektir. Bütün ülkelerin işçilerinin birliğini amaçlayan, proletaryaenternasyonalizminin içini boşaltmak, gereksiz bir sözcükderecesine indirgemektir. Bu, uluslararasında ayrımcı dü-şüncelerin beslenmesinden başka bir işe yaramaz. Ayrım-cılığın, şovenizmi beslediği akıldan çıkarılmamalı, tek birsınıfın üyeleri arasına çitler örmenin, burjuva milliyetçiliğineprim verdiği unutulmamalıdır.***Hangi türden olursa olsun burjuva milliyetçiliğininilkesi, genel olarak milliyetin gelişmesidir. Bu, onundoğası gereğidir. Ama bir sosyalistin ilkesi, genel olarakmilliyetin gelişmesi olamaz. Sosyalistler, Marksist-Leninistlerbütün ülkelerin işçilerinin enternasyonalist birliğinden ya-nadırlar. Ulusların proletaryası arasındaki her ayrımınburjuva entrikalarına, komplolarına zemin hazırlayacağınıbilirler. Onlar ulusal dar görüşlülükle değil, proletaryanınenternasyonalist çıkarlarına göre tavır belirlerler. Sorunumuzesas olarak, ulusları oluşturmak olmadığından tarihsel ge-lişmenin enternasyonalizm yönünde olduğunu ve ayrılmahakkı da dahil, UKKTH sorununa yaklaşımımızdaki odaknoktayı, ulusları ezen, zorla bir arada tutan siyasete sonverip tam eşitlik altında gönüllü birliğin gerçekleştirilmesininoluşturduğunu bilmeliyiz. Bu açık seçik gerçeğe karşın,ulusların proleterlerinin ayrı örgütlenmesini savunmakmilliyetçilikten başka bir anlama gelmemektedir.***Kürt halkının dili, kültürü, ulusal bütünlüğü gibi, siyasalkaderini belirleme istemi üzerindeki her türlü baskıyakarşı çıkmayı, Kürt halkının ulusal özelliklerini, proletaryaenternasyonalizmi perspektifiyle canlı kılmayı, zorla ulusalözümlemenin karşısına dikilmeyi gerektirir. Bunlar yapıl-mazsa ulusal baskıya karşı mücadele ve UKKTH sözdekalır, Marksist-Leninistlerin bu noktada milliyetçilikle ko-puşması, bu mücadeleyi sınıf mücadelesinin ayrılmaz birparçası olarak ele alıp almamakta kendini gösterir. Yoksamilliyetçiliğe düşmekten kaçınırken, sosyal-şovenizmlekucaklaşmak işten bile değil! Reformist solun tarihi buyönüyle öğreticidir...


10. Ağu 2014, 16:29
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 3 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Aranacak:
Geçiş yap:  
cron
© phpBB® Forum Software • Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Türkçe çeviri: phpBB Türkiye Archiv | Contact & Abuse free forum hosting

web tracker