Zaman: 22. Eyl 2018, 07:01

Tüm zamanlar UTC + 3 saat


Forum Katagorileri
Ara


Advanced Search
Sayfaniza Ekleyin
The HTML code below contain all the necessary code to link to userboard.org please feel free to add it to your site.Effect of above code: DEVRIM KURTULUSYeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 
 Emperyalizme Tek Bir Taş Atmayanlar,Devrimcilere Kurşun Yağd 
YazarMesaj
Mesaj Emperyalizme Tek Bir Taş Atmayanlar,Devrimcilere Kurşun Yağd
HDP'lilerin Halk Cephesi'ne yö-nelik, Çayan Mahallesi'nde başla-yan ve ardından Gazi, Okmeydanı veSarıgazi'de devam eden silahlı, sesbombalı, bıçaklı, sopalı, taşlı, örgüt-lü saldırısı sonrasında HDP'li Sela-hattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önderve Levent Tüzel'le görüştük. Saldırıların boyutunu anlatarak, busaldırının neresinde olduklarını sor-duk.HDP heyeti ile yapılan görüşme-de gelinen son noktada, sitelerindensağduyu çağrısı yapacaklarını, bi-zim de yapmamızı istediler.Biz de bizim kitlemizin en ba-şından beri sağduyulu olduğunu, bukonuyla ilgili açıklama yapacağımı-zı söyledik."Tartışmamız anlık olarak olay-ları durdursa da, yarın yine açsak neolacak?" diye sordular.Bu cümle açık bir tehdittir…Stand açamazsak saldırılarımızı sür-dereceğiz demektir...Bizim açımızdan şu anda tartışıl-ması gereken konu yapılan saldırıdır.Stant tartışması, saldırmadan önce ya-pılması gereken tartışmaydı… Bizstandınıza gelip konuşmak istediği-mizde karşımızda demir çubuklarla,sopalarla saldırıya hazır HDP’lileribulduk. Ve daha tek bir kelime ko-nuşmadan saldırdılar. Standın konu-şulacağı zaman o zamandı. Şimdi ko-nuşulması gereken saldırılardır. Önce yarala, önce kır, dök, yak,yık ondan sonra gel tartışmayı tekrarstand açma meselesine getir… Hayır önce saldırının, yakıp yık-manızın, tekbir getirerek yaptığınızsaldırıların hesabını vermelisiniz…Pompalı tüfeklerin, molotofların,bombaların hesabını vermelisiniz… Okmeydanı'nda HDP’nin standıyoktu; Sibel Yalçın Parkı'na saldır-dınız, çay ocağını molotoflarla yak-tınız… Gazi’de HDP standı yoktu, Yürü-yüş Dergisine saldırdınız....MuharremKarademir Parkı'ndaki çaybahçesiniyaktınız… Derneklerimizin camları-nı kırdınız…Sarıgazi’de de HDP’nin standıyoktu, derneğimizi bastınız, camlarınıkırdınız, molotoflarla yaktınız… Ne siyaset yasağından bahsedi-yorsunuz? Siz haydut musunuz? Önünüze ge-len yeri yakıp yıkıyorsunuz… Ne siyaset yasağından bahsedi-yorsunuz? Daha size konuşmak için geldiği-miz ilk anda demir çubuklarla sal-dırdınız… Siz önce bunların hesabı-nı vermelisiniz… - Mahallelerimizde, yaratılan de-ğerlere saygı göstereceksiniz. Yapıl-ması gereken mahallelerde yaratılandeğerleri korumak olmalıdır, fırsatlarıkollamak değil... Mahallelerimizi yo-ğun bir emekle kurduk, uğruna tutsakdüştük, şehit verdik. Buna saygı du-yacaksınız. Çayan ve Armutlu bizimdir. Dev-rimcilerin yaşadığı, düzenin her tür-lü saldırısına karşı örgütlü olan bu ma-hallelerde düzenin seçim aldatma-casına izin vermeyeceğiz elbette.Biz devrimi büyütmek ister-ken; emperyalizme ve faşizme kar-şı mücadeleyi yoksul mahallele-rinde yükseltirken, örgütlü oldu-ğumuz bu mahallelerde halkımızındüzeniçine çekilmek istenmesineizin vermeyeceğiz.- Biz oligarşinin seçimlerle fa-şizmi maskeleme, düzene nefes al-dırma oyununun içinde yokuz. SizKürdistan hayalinden vazgeçip, ülkeyibölmeyeceğinizin garantisini veri-yorsunuz. Cumhurbaşkanlığı adaylı-ğımız, ülkeyi bölmek istemediğimi-zin göstergesidir diye burjuvaziyesözler veriyorsunuz. Mahallelerimi-zi, bu uzlaşma politikalarınıza kurbanetmeyeceğiz.- AKP mavi boncuk dağıtıyor.Seçimler geçene kadar "barış" taraf-tarı olduğunu gösteriyor. Siz de bunakanıp, rüşdünüzü, devrimcileresaldırarak gösteriyorsunuz. Bunaizin vermeyeceğiz.- Demirtaş, "Türkiye'nin cumhur-başkanı adayı olarak böyle ortamla-rın kendisini üzeceğini" söyledi. Han-gi düzenin, hangi cumhuriyetin bek-çisi olacaksınız? Katil, işkenceci,hırsız bu düzenin cumhurbaşkanı mıolacaksınız? - Kürt milliyetçileri, kendi kitle-lerini düzen içinde tutabilmek için diniargümanları kullanıyor. Bu yüzdenÇayan'da saldıran çeteler, tekbir ses-leriyle saldırdı. Milliyetçilik, gerici-liktir. Gelinen nokta ise işte "AllahAllah" nidalarıyla devrimcilere vehalka saldırmaktır.
- Levent Tüzel, ortamı gergin-leştirenin Halk Cephesi olduğunusöyleyerek, kendine devrimci, sos-yalist diyen bir hareketin nasıl olur-da stant yasağı koyduğunu, bu duru-mun yanlış olduğunu söyledi.Sen kimin avukatlığını yapı-yorsun Levent Tüzel?Stant yasağını geç, size Dersim'desiyaset yasağı koymadılar mı, 4TDKP gerillasını şehit etmediler mi?Bunun hesabı sorulmadan, siyasetyasakçılarının kuyruğuna takıldınız.Üstelik bir de akıl veriyorsunuz, bizekarşı provoke ediyorsunuz. Kimdenalıyorsunuz bu aklı? Çeteler bize silahlarla saldırıyor,ses bombaları patlatıyor, Tüzel stantaçmamıza engel olamazsınız diyor.Devrimcilere karşı silah kullanılabi-lir mi peki? Orada neden ağzınız lal,gözünüz kör? Neden, standa konuş-maya gelen Halk Cephelilere, elle-rindeki hazır sopalarla saldıranlarınHDP'liler olduğunu söylemiyorsu-nuz? HDP, bilinçli olarak gerçekleriçarpıtıyor. Yalanlarla gerçeklerin üs-tünü kapatmanıza izin vermeyeceğiz.- Emperyalizme tek kurşun sık-mayanlar, emperyalizmin işbirlik-çileriyle uzlaşıp, silahlarını topra-ğa gömmeye hazırlananlar, sıradevrimcilere gelince pompalı si-lahlarla mahallelerimizde boy gös-teriyorlar. Devrimcileri yaralıyor-lar. Siz kimin safındasınız? Kimekurşun sıkıyorsunuz farkında mı-sınız? Bize sıktığınız her kurşun, kal-dırdığınız her sopa size, tarih sahne-sinden yokoluş olarak geri dönecek-tir. HDP'yi kurarak, Türkiye solunukendi yedeğinize almak istediniz.Cepheyi yedeğinize alamayacağınıziçin onları da saldırarak bitiririz umu-duna kapıldınız. Bu hayali ilk kuranlarsiz değilsiniz. Hayal kırıklığına ilk uğ-rayan da siz olmayacaksınız. Boş hayallere kapılmayın, kendiayağınıza kurşun sıkmayın.- Faşizme ve emperyalizme kar-şı savaşmayanlar bugün bize kar-şı savaşıyorlar. Emperyalistlerinböl, parçala yönet politikası milli-yetçiliğin içine düştüğü bu durumuaçıklıyor aslında. Saldırgan güru-hun, "Pis Aleviler" bağrışlarıyla,tekbir getirerek mahallelerimizesaldırısı, emperyalizme atılmayantek taşın açıklamasıdır...- Sol artık "sol" olma misyonunuyitirmiştir. Provakatörce davranıyor,sorun çözmek yerine sorunu büyüt-meye hizmet etmiştir. Tüzel'in, sal-dırıyı meşrulaştırması, Kürt milli-yetçilerinin gölgesinden çıkmamakiçin yaranma çabasıdır. Kraldan dahakralcıdırlar... HDP'yi açıkça bize kar-şı provoke ediyorlar.- Tüzel neye göre konuşuyor?Saldırıların ardından gözleri par-layarak ellerini oğuşturan Atılımneye göre konuşuyor? Hangi bilgiler var elinizde?..Neye göre bizi "stant açtırma-mak"la suçluyorsunuz? Neredenbiliyorsunuz, stant açtırıp açtır-madığımızı?Bizden kimi dinlediniz, bizdenkiminle konuştunuz... Konuşmadınız... Tek bir kelimebile konuşmadınız Halk Cephe-si'nden hiç kimse ile..Bu yaptığınız ne anlama geliyor,sıradan bir demokrat gibi bile dav-ranmıyorsunuz. Adaletsizsiniz.Burjuvazinin mahkemelerinde bilesöz hakkı vardır. Siz onu bile yok edi-yorsunuz? Bu telaşınız niye? Bizyok olursak meydan size kalacakdiye mi?Olmaz ya, hadi diyelimki biziyok ettiniz... Bu halk sizin yüzünüzebile bakmaz, emin olun... Düşmanlauzlaşmaya güzellemeler yapanlarhalkı örgütleyemezler. Ne anlatacak-lar, ne söyleyecekler de örgütleye-cekler?Zaten bu yüzden, yani örgütleye-meyeceklerini bildikleri için, örgütlümahallelere göz dikmiş durumdalar.Hazır örgütlü bir halk var diyerek, ha-zıra konmak istiyorlar. Daha çok ha-yal kurarsınız...Milliyetçilik böler... Kendinden ol-mayanı yok sayar. Milliyetçiler Al-evisi Sünnisi, Türkü Kürdüyle buhalkı birleştiremezler. "Türkiye So-lunu" yanlarına alma çabası da nafi-ledir.- Demirtaş, Cephelilere saldırankitlenin kendileriyle alakasının ol-madığını, devletin provakasyon ya-ratmaya çalıştığını, iki taraf çekil-diğinde ortada provakasyon ya-ratmak isteyenlerin kalacağını söy-ledi.Bunun üzerine, "Eğer bu kitle bizeait değil derseniz ve ortada prova-kasyoncular kalır diye bir ifade debulunursanız, bu çok tehlikeli bir du-rum alır. O zaman biz de bu ortadakalanlara karşı farklı bir tavır ser-gileriz. Sonra bize bunlar bizim ar-kadaşlarımızdı demeyin." dedik. "Nasıl olur da sadece faşistlerdeduyduğumuz tekbirleri HDK'lılarkullanır aklımız almıyor." deyince, kit-lelerinin çok büyük olduğunu,HDK'nın büyük bir bileşen olduğunu,bu tür şeylerin olabileceğini söyledi-ler. Biz de bu durumu normal gör-mediğimizi, bir an önce daha fazla kanakıtmadan bu sorunu çözmelerini is-tedik.Eğer, merkezi bir kararları olma-dığını söylüyorlarsa o zaman açıkla-ma yapmalılardır. Böyle bir kararımızyoktur, bunları yapanlar bizden de-ğildir demelilerdir. Yok sahip çıkıyorlarsa o zaman sa-hip çıktıklarını açıklamalılardır.- Ölüm Orucu gazilerimizi yak-maya çalıştığınızda da, Diyarbakır'dakurumumuzu kapatmamız için kafa-mıza silah dayadığınızda da, yolu-muzun üzerine pusu kurup bizi Kürthalkına linç ettirmek istediğinizde de,kurumlarımızı molotoflayıp insan-larımıza kurşun yağdırdığınızda daaynı yalanları söylemiştiniz. Önce 'bi-zimle ilgisi yok, böyle bir kararımızyok', sonra 'kitlenin tepkisini zap-tedemeyiz', sonra 'ama siz de eleş-tiriyorsunuz-çalışma yaptırmıyor-sunuz' nakaratları da provokasyonlarıda sürdürüyorsunuz, kışkırtıcılık ya-pıyorsunuz. Bu yoldan vazgeçin.
- Saldırıları durdurun diyoruz,'siz de stant kurdurun' cevabı alı-yoruz. Bu siyaset tarzını kimden öğ-rendiniz, vermeniz gereken cevapbu mudur? Hem yaşananlardan hoş-nut değiliz diyeceksiniz hem de stantkurdurmazsanız saldırılar devam ederdiyeceksiniz. Biz emperyalizme ve fa-şizme karşı mücadelemizde tek adımgerilememiş, dostunu düşmanını ka-rıştırmamış, eli devrimci kanına bu-laşmamış tertemiz bir tarihe sahibiz.Saldırdınız diye doğru bildiğimizdenşaşacak, değerlerimizi unutacak, ma-hallemizde işleyen hukukumuzu yoksayacak değiliz. Aksine siz saldırıla-rı durdurmakla yükümlüsünüz vehalklarımıza hesap vermesi gerekendurumundasınız.- Emperyalizm ve işbirlikçi oli-garşiyle barışabilmek için, devrim-cilere saldırarak rüştünüzü mü ispatediyorsunuz? Sizin saldırdıklarınızabiz de saldırıyoruz, aynı saftayız mıdemek istiyorsunuz? Yalanı ve de-magojiyi bırakın, dürüst olun, ger-çekleri açıklayın, saldırıları derhal dur-durun ve hesap verin!Sonuç olarak;HDP’liler açıklamalıdır: Emper-yalizme tek bir taş dahi atmazken, ne-den Cephelilere saldırıyorsunuz?Neden, masa açmaya elinizde so-palarla, demir çubuklarla geldiniz?Hangi masalarda tezgahlandı bu sal-dırı?Derhal saldırılara son verip, öze-leştiri vermelisiniz. Halk Cephesi


2. Ağu 2014, 15:10
Mesaj Re: Emperyalizme Tek Bir Taş Atmayanlar,Devrimcilere Kurşun Yağd
Emperyalizme Tek Bir Taş Atmayanlar, Devrimcilere Kurşun Yağdıroyorlar!


Neden?

HDP'lilerin Halk Cephesi'ne yönelik, Çayan Mahallesi'nde başlayan ve ardından Gazi, Okmeydanı ve Sancaktepe'de devam eden silahlı, ses bombalı, bıçaklı, sopalı, taşlı, örgütlü saldırısı sonrasında HDP'li Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel'le görüştük.Saldırıların boyutunu anlatarak, bu saldırının neresinde olduklarını sorduk.

HDP heyeti ile yapılan görüşmede gelinen son noktada, sitelerinden sağduyu çağrısı yapacaklarını, bizim de yapmamızı istediler.

Biz de bizim kitlemizin en başından beri sağduyulu olduğunu, bu konuyla ilgili açıklama yapacağımızı söyledik.

"Tartışmamız anlık olarak olayları durdursa da, yarın yine açsak ne olacak?" diye sordular.

Bu cümle açık bir tehdittir… Stand açamazsak saldırılarımızı sürdüreceğiz demektir...

Bizim açımızdan şu anda tartışılması gereken konu yapılan saldırıdır. Stant tartışması, saldırmadan önce yapılması gereken tartışmaydı… Biz standınıza gelip konuşmak istediğimizde karşımızda demir çubuklarla, sopalarla saldırıya hasır HDP’lileri bulduk. Ve daha tek bir kelime konuşmadan saldırdılar. Standın konuşulacağı zaman o zamandı. Şimdi konuşulması gerek saldırılardır.

Onca yaralı, onca kır, dök, yak, yık ondan sonra gel tartışmayı tekrar stand açma meselesine getir…

Hayır! Önce saldırının, yakıp yıkmanızın, tekbir getirerek yaptığınız saldırıların hesabını vermelisiniz… Pompalı tüfeklerin, molotofların bombaların hesabını vermelisiniz…

Okmeydanı'nda HDP’nin standı yoktu; Sibel Yalçın Parkı'na saldırdınız çay ocağını molotoflarla yaktınız…

Gazi’de HDP standı yoktu, Yürüyüş Dergisine saldırdınız... Muharrem Karademir Parkı'ndaki çaybahçesini yaktınız… Derneklerimizin camlarını kırdınız…

Sancaktepe’de de HDP’nin standı yoktu, derneğimizi bastınız, camlarını kırdınız, molotoflarla yaktınız…

Ne siyaset yasağından bahsediyorsunuz?

Siz haydut musunuz? Önünüze gelen yeri yakıp yıkıyorsunuz…

Ne siyaset yasağından bahsediyorsunuz?

Daha size konuşmak için geldiğimiz ilk anda demir çubuklarla saldırdınız… Siz önce bunların hesabını vermelisiniz…- Mahallelerimizde, yaratılan değerlere saygı göstereceksiniz. Yapılması mahallelerde yaratılan değerleri korumak olmalıdır fırsatları kollamak değil... Mahallelerimizi yoğun bir emekle kurduk, uğruna tutsak düştük, şehit verdik. Buna saygı duyacaksınız.

Çayan ve Armutlu bizimdir. Devrimcilerin yaşadığı, düzenin her türlü saldırısına karşı örgütlü olan bu mahallelerde düzenin seçim aldatmacasına izin vermeyeceğiz elbette.

Biz devrimi büyütmek isterken; emperyalizme ve faşizme karşı mücadeleyi yoksul mahallelerinde yükseltirken, örgütlü olduğumuz bu mahallelerde halkımızın düzen içine çekilmek istenmesine izin vermeyeceğiz.

- Biz oligarşinin seçimlerle faşizmi maskeleme, düzene nefes aldırma oyununun içinde yokuz. Siz Kürdistan hayalinden vazgeçip, ülkeyi bölmeyeceğinizin garantisini veriyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı adaylığımız, ülkeyi bölmek istemediğimizin göstergesidir diye burjuvaziye sözler veriyorsunuz. Mahallelerimizi, bu uzlaşma politikalarınıza kurban etmeyeceğiz.

- AKP mavi boncuk dağıtıyor. Seçimler geçene kadar “barış” taraftarı olduğunu gösteriyor. Siz de buna kanıp, rüştünüzü, devrimcilere saldırarak gösteriyorsunuz. Buna izin vermeyeceğiz.

- Demirtaş, “Türkiye'nin cumhurbaşkanı adayı olarak böyle ortamların kendisini üzeceğini” söyledi. Hangi düzenin, hangi cumhuriyetin bekçisi olacaksınız? Katil, işkenceci, hırsız bu düzenin cumhurbaşkanı mı olacaksınız?

- Kürt milliyetçileri, kendi kitlelerini düzen içinde tutabilmek için dini argümanları kullanıyor. Bu yüzden Çayan'da saldıran çeteler, tekbir sesleriyle saldırdı. Milliyetçilik, gericiliktir. Gelinen nokta ise işte “Allah Allah” nidalarıyla devrimcilere ve halka saldırmaktır.

- Levent Tüzel, ortamı gerginleştirenin Halk Cephesi olduğunu söyleyerek, kendine devrimci, sosyalist diyen bir hareketin nasıl olur da stant yasağı koyduğunu, bu durumun yanlış olduğunu söyledi.

Sen kimin avukatlığını yapıyorsun Levent Tüzel?

Stant yasağını geç, size Dersim'de siyaset yasağı koymadılar mı, 4 TDKP gerillasını şehit etmediler mi? Bunun hesabı sorulmadan, siyaset yasakçılarının kuyruğuna takıldınız. Üstelik bir de akıl veriyorsunuz, bize karşı provoke ediyorsunuz. Kimden alıyorsunuz bu aklı?

Çeteler bize silahlarla saldırıyor, ses bombaları patlatıyor, Tüzel stant açmamıza engel olamazsınız diyor. Devrimcilere karşı silah kullanılabilir mi peki? Orada neden ağzınız lal, gözünüz kör? Neden, standa konuşmaya gelen Halk Cephelilere, ellerindeki hazır sopalarla saldıranların HDP'liler olduğunu söylemiyorsunuz?

HDP, bilinçli olarak gerçekleri çarpıtıyor. Yalanlarla gerçeklerin üstünü kapatmanıza izin vermeyeceğiz.

- Emperyalizme tek kurşun sıkmayanlar, emperyalizmin işbirlikçileriyle uzlaşıp, silahlarını toprağa gömmeye hazırlananlar, sıra devrimcilere gelince pompalı silahlarla mahallelerimizde boy gösteriyorlar. Devrimcileri yaralıyorlar. Siz kimin safındasınız? Kime kurşun sıkıyorsunuz farkında mısınız?

Bize sıktığınız her kurşun, kaldırdığınız her sopa size, tarih sahnesinden yok oluş olarak geri dönecektir.

HDP'yi kurarak, Türkiye solunu kendi yedeğinize almak istediniz. Cepheyi yedeğinize alamayacağınız için onları da saldırarak bitiririz umuduna kapıldınız. Bu hayali ilk kuranlar siz değilsiniz. Hayal kırıklığına ilk uğrayan da siz olmayacaksınız.

Boş hayallere kapılmayın, kendi ayağınıza kurşun sıkmayın.

- Faşizme ve emperyalizme karşı savaşmayanlar bugün bize karşı savaşıyorlar. Emperyalistlerin böl, parçala yönet politikası milliyetçiliğin içine düştüğü bu durumu açıklıyor aslında. Saldırgan güruhun, “Pis Aleviler” bağrışlarıyla, tekbir getirerek mahallelerimize saldırısı, emperyalizme atılmayan tek taşın açıklamasıdır...

- Sol artık “sol” olma misyonunu yitirmiştir. Provokatörce davranıyor, sorun çözmek yerine sorunu büyütmeye hizmet etmiştir. Tüzel'in, saldırıyı meşrulaştırması, Kürt milliyetçilerinin gölgesinden çıkmamak için yaranma çabasıdır. Kraldan daha kralcıdırlar... HDP'yi açıkça bize karşı provoke ediyorlar.

- Tüzel neye göre konuşuyor? Saldırıların ardından gözleri parlayarak ellerini ovuşturan Atılım neye göre konuşuyor?

Hangi bilgiler var elinizde... Neye göre bizi “stant açtırmamak”la suçluyorsunuz? Nereden biliyorsunuz, stant açtırıp açtırmadığımızı?

Bizden kimi dinlediniz, bizden kiminle konuştunuz...

Konuşmadınız... Tek bir kelime bile konuşmadınız Halk Cephesi'nden hiç kimse ile…Bu yaptığınız ne anlama geliyor, sıradan bir demokrat gibi bile davranmıyorsunuz. Adaletsizsiniz.

Burjuvazinin mahkemelerinde bile söz hakkı vardır. Siz onu bile yok ediyorsunuz? Bu telaşınız niye? Biz yok olursak meydan size kalacak diye mi?

Olmaz ya, hadi diyelim ki bizi yok ettiniz... Bu halk sizin yüzünüze bile bakmaz, emin olun... Düşmanla uzlaşmaya güzellemeler yapanlar halkı örgütleyemezler. Ne anlatacaklar, ne söyleyecekler de örgütleyecekler?

Zaten bu yüzden, yani örgütleyemeyeceklerini bildikleri için, örgütlü mahallelere göz dikmiş durumdalar. Hazır örgütlü bir halk var diyerek, hazıra konmak istiyorlar. Daha çok hayal kurarsınız...

Milliyetçilik böler... Kendinden olmayanı yok sayar. Milliyetçiler Alevisi Sünnisi, Türkü Kürdüyle bu halkı birleştiremezler. “Türkiye Solunu” yanlarına alma çabası da nafiledir.

- Demirtaş, Cephelilere saldıran kitlenin kendileriyle alakasının olmadığını, devletin provokasyon yaratmaya çalıştığını, iki taraf çekildiğinde ortada provokasyon yaratmak isteyenlerin kalacağını söyledi.

Bunun üzerine, “Eğer bu kitle bize ait değil derseniz ve ortada provokasyoncular kalır diye bir ifade de bulunursanız, bu çok tehlikeli bir durum alır. O zaman biz de bu ortada kalanlara karşı farklı bir tavır sergileriz. Sonra bize bunlar bizim arkadaşlarımızdı demeyin.” dedik.

“Nasıl olur da sadece faşistlerde duyduğumuz tekbirleri HDK'lılar kullanır aklımız almıyor.” deyince, kitlelerinin çok büyük olduğunu, HDK'nın büyük bir bileşen olduğunu, bu tür şeylerin olabileceğini söylediler. Biz de bu durumu normal görmediğimizi bir an önce daha fazla kan akıtmadan bu sorunu çözmelerini istedik.

Eğer, merkezi bir kararları olmadığını söylüyorlarsa o zaman açıklama yapmalılardır. Böyle bir kararımız yoktur, bunları yapanlar bizden değildir demelilerdir.

Yok sahip çıkıyorlarsa o zaman sahip çıktıklarını açıklamalılardır.- Ölüm Orucu gazilerimizi yakmaya çalıştığınızda da, Diyarbakır'da kurumumuzu kapatmamız için kafamıza silah dayadığınızda da, yolumuzun üzerine pusu kurup bizi Kürt halkına linç ettirmek istediğinizde de, kurumlarımızı molotoflayıp insanlarımıza kurşun yağdırdığınızda da aynı yalanları söylemiştiniz. Önce ‘bizimle ilgisi yok, böyle bir kararımız yok’, sonra ‘kitlenin tepkisini zaptedemeyiz’, sonra ‘ama siz de eleştiriyorsunuz-çalışma yaptırmıyorsunuz’ nakaratları da provokasyonları da sürdürüyorsunuz, kışkırtıcılık yapıyorsunuz.

Bu yoldan vazgeçin.

- Saldırıları durdurun diyoruz, ‘siz de stand kurdurun’ cevabı alıyoruz. Bu siyaset tarzını kimden öğrendiniz, vermeniz gereken cevap bu mudur? Hem yaşananlardan hoşnut değiliz diyeceksiniz hem de stant kurdurmazsanız saldırılar devam eder diyeceksiniz. Biz emperyalizme ve faşizme karşı mücadelemizde tek adım gerilememiş, dostunu düşmanını karıştırmamış, eli devrimci kanına bulaşmamış tertemiz bir tarihe sahibiz. Saldırdınız diye doğru bildiğimizden şaşacak, değerlerimizi unutacak, mahallemizde işleyen hukukumuzu yok sayacak değiliz. Aksine siz saldırıları durdurmakla yükümlüsünüz ve halklarımıza hesap vermesi gereken durumundasınız.

- Emperyalizm ve işbirlikçi oligarşiyle barışabilmek için, devrimcilere saldırarak rüştünüzü mü ispat ediyorsunuz? Sizin saldırdıklarınıza biz de saldırıyoruz, aynı saftayız mı demek istiyorsunuz? Yalanı ve demagojiyi bırakın, dürüst olun, gerçekleri açıklayın, saldırıları derhal durdurun ve hesap verin!Sonuç olarak;

HDP’liler açıklamalıdır: Emperyalizme tek bir taş dahi atmazken, neden Cephelilere saldırıyorsunuz?

Neden, masa açmaya elinizde sopalarla, demir çubuklarla geldiniz? Hangi masalarda tezgahlandı bu saldırı?

Derhal saldırılara son verip, özeleştiri vermelisiniz.

31 Temmuz 2014

Halk Cephesi


2. Ağu 2014, 16:00
Mesaj Re: Emperyalizme Tek Bir Taş Atmayanlar,Devrimcilere Kurşun Yağd
KÜRT MİLLİYETÇİLERİ YALAN VE DEMAGOJİYLE SALDIRIYOR


KÜRT MİLLİYETÇİ HAREKETİNİN YAPTIĞI FIRSAT KOLLAMAKTIR!


DEVRİMCİLER DEĞERLERİNİ KORUYOR!


BUGÜN BU DEĞERLERİ KORUMAYAN SOL, YARIN KENDİ DEĞERLERİNE SALDIRILDIĞINDA KENDİLERİNİ DE KORUYAMAYACAKLARDIR!


Biz bu yolu biliyoruz. BU DÜZENE DÖNÜŞ YOLUDUR.

Kürt milliyetçi hareket düzene dönüş yolundadır.

Düzene dönüş yolunda uğradıkları İLK DURAĞI BİLİYORUZ. Bu durak her zaman devrimcilere saldırmak olmuştur.

Kendisini oligarşiye ispat etmeden dönüş yolunu açamazlar çünkü...

Cumhurbaşkanlığı seçimi bahanedir. Devrimcilerin yarattığı değerler üzerinde tepinmek istiyorlar… Oligarşinin adına saldırıyorlar…

Bu mahalleler devrimcilerin kanıyla kuruldu. Düzene Cumhurbaşkanı seçeceğiz diye fırsat kollayıp devrimcilere saldırıyorlar. Faşizmle girdikleri Cumhurbaşkanlığı yarışında değerlerimizi ayaklar altına almak istiyorlar. Çayan’da yaratılan değerler Türkiye devriminin değerleridir. Oligarşiyle dişe diş verilen savaşta yaratılmıştır bu değerler.

Kürt milliyetçilerinin yalanlarını, her saldırı için yarattıkları BAHANELERİ BİLİYORUZ.

Bahaneleri Halk Cephesinin saldırısı, kendi faaliyetlerini engellemesi ya da Abdullah Öcalan’a hakaret etmesi... vb olabilir.

Kürt milliyetçileri için saldırı bahanesi yaratmak kolay; yalan söylemek sıradandır.

Emperyalizme yaranma, oligarşiyle uzlaşma kararlılığını başka hiçbir işte göstermeyenlerin önce devrimcileri yok etmek istemeleri tarihsel zorunluluklarıdır.

Uzlaşma yolundaki saflaşmada kürt milliyetçileri kendirollerine bahane; suçlarına kılıf aramaya devam ediyorlar.

HİÇ BİR BAHANE-YALANIN GÜCÜ DEVRİMCİ KANI DÖKMEYİ MEŞRULAŞTIRMAYA YETMEZ.

KÜRT MİLLİYETÇİLERİ, HALK CEPHESİNİN HDP STANDINA SALDIRDIĞINI SÖYLÜYORLAR. YALANDIR.

HALK CEPHESİ TARAFINDAN, ÇAYAN’DAKİ ÇALIŞMALARININ ENGELLENDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR. YALANDIR.

HALK CEPHELİLER, HDP’lilerinmasalarına konuşmaya gider gitmez demir sopalarla saldırıya uğramışlardır.

HDP liler saldırı hazırlığı yaparak Çayana gitmişlerdir. Saldırı planlıdır.

Halk Cephesi olayın başından itibaren HDP’lilerle konuşmaya, sorunu çözmeye çalışmıştır.

HDP’liler masayı Çayan mahallesine açmakta ısrar ederek önce saldırılarına zemin yaratmışlar; sonra da kendileriyle konuşmaya giden Halk Cephelilere daha ilk anlardan itibaren saldırmışlardır.

HDP’liler, demagojilerle, yalanlarla saldırılarına gerekçe yaratamazlar.

Devrimci kanı dökmenin, emperyalizme ve oligarşiye karşı savaşanlara saldırmanın hiçbir gerekçesi olamaz. Kaldı ki HDP’lilerin çalışmalarına saldırmak gibi bir durum da yoktur.

Halk Cephesi’nin tarihi ve devrimci ilkelere olan bağlılığı ortadadır.

Çayan örgütlü bir mahalledir. İlk kazmanın vurulduğu süreçten günümüze kadar devrimci hareketin kurallarının geçerli olduğu bir işleyişi vardır.

HİÇ KİMSE BU TARİHİ YOK SAYAMAZ.Ucuz demagojileri kendisine saldırı bahanesi yapamaz.

Dost-düşman herkes bilir ki ARMUTLU VE ÇAYAN demek devrimci hareket demektir.

Örgütlülük demektir.

Hiç kimse, hiçbir demagojiyle ARMUTLU VE ÇAYAN’I sıradanlaştıramaz, herhangi bir mahalle gibi tavır almamızı bekleyemez.

İstanbul’da 39 ilçe 876 mahalle varken, buralardaki halkımız örgütsüzken HDP’liler neden çalışma yapmak için Çayan’ı tercih ederler?...

Neden kendileriyle konuşmaya gelen Halk Cephelilere ilk andan itibaren saldırmışlardır?

Hedefledikleri sadece masa açmaksa yanlarında demir sopalar ne arıyor?...

Dahası neden günlerdir Çayan’a, Okmeydanı’na, Gazi mahallesine saldırıyor, devrimci kanı döküyor?...

Neden silahlarla saldırıyor, hedef gözeterek ateş ediyor?...

Soruların cevaplarını HDP’lilerin düzenden yana olan tercihlerinde; milliyetçiliğin yarattığı sonu gelmez mülkiyetçilik bataklığında aramak gerekiyor.

Bunları görmek için Kürt milliyetçi hareketin tarihineg özatmak dahi yeterlidir.

Kürt milliyetçi hareket yıllardır Kürdistanı kendi tekelinde görür. Devrimci örgütlerin çalışmalarını engellemiş, devrimci kanı dökmüşlerdir.

Öldürdükleri dört tane TDKP gerillasının hesabını asla vermemişlerdir.

2006 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesinde BAGEH’liler, imza toplayan DEV-GENÇ’lilere saldırmışlar, imza kağıtlarını yırtmışlar, son olarak da bir Dev-Gençliye sopalarla saldırarak yaralamışlardır. O dönem de “önderliğimize küfürettiniz” yalanını söyleyerek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışan Kürt milliyetçileri saldırıları sırasında zaman zaman da “burada size çalışma yaptırmayacağız, defolun gidin” diyerek gerçek niyetlerini ortaya koyuyarlardı.

Kürdistan’da çalışma yapma yakalkıp da Kürt milliyetçi hareketin saldırmadığı örgüt yoktur.

Öyle ki Kürt milliyetçilerinin bir dediğini iki etmeyen ESP’lilerin bile geçmişte Kürdistan’daki kimi mitinglerde pankart açmaları nedeniyle dayak yedikleri de olmuştur.

Mülkiyetçilik, benmerkezcilik nedeniyle her tür devrimci değeri çiğneyen; devrimcilere saldırmaktan çekinmeyen Kürt milliyetçileri dönüp kendi tarihlerine bakmalıdır. Orada döktükleri devrimci kanlarını görecekler. Bu kadarkan, saldırı ve devrimci değerlerin tahribatı onların eseridir. Bu eserin sahipleri Çayan konusunda demagoji yapamazlar.

Bu tarihe biraz olsun bakanlar Halk Cephesinin gelenekleri konusunda ucuz laf edemezler.

Mahallelerimizi, mevzilerimizi on yıllardıroligarşinin her türlüsaldırısınakarşıkoruyoruz.

Barikatlarımızın ardında koruduğumuz sadece duvarlar değildir. Direniş geleneğimiz, devrimci değerlerimizdir.

Saldıran kim olursa olsun biz devrimci değerlerimizi ve emeğimizi o barikatlarda korumaya devam edeceğiz. Bize saldıranlar kendi siyasi ölümlerini hızlandırmaktan başka bir sonuç alamazlar.

31 Temmuz 2014

HalkCephesi


2. Ağu 2014, 16:21
Mesaj Re: Emperyalizme Tek Bir Taş Atmayanlar,Devrimcilere Kurşun Yağd
Abdullah Öcalan İmralı Savun-malarında oligarşinin PKK ile uz-laşması durumunda “İçte ve dıştaPKK’nin askeri savaş olanaklarıçözümle birlikte Türkiye’nin hiz-metine girecektir.” demişti. Bayramdan önce İmralı’da Ab-dullah Öcalan ile oligarşinin yet-kilileri “çözüm” konusunda yeni“yol haritası”nı belirlemek üzeregörüştüler. Yeni yol haritasına ilişkinaçıklamanın 1 Eylül’de yapılacağısöyleniyor ancak basına yansıyanyanıyla PKK, oligarşiye karşı “silahkullanmayacağını deklere ede-cek”SoruyoruzKürt MilliyetçiHareketine;Bir taraftan oligarşiye karşı silahkullanmayacağınızı deklere ederkendiğer taraftan “Nurtepe’de cum-hurbaşkanlığı seçim standımızasaldırıldı” denilerek Çayan’da,Okmeydanı’nda, Sarıgazi’de ke-leşlerle, pompalı tüfeklerle, molotofve el yapımı bombalarla, taş, sopave demir çubuklarla Halk Cephe-si’ne neden saldırdınız? Kürt milliyetçi hareketi ile bir-likte pusuya yatan yardakçıları veuyuşturucu ve fuhuş çeteleri HalkCephesi’ne karşı birlik oldular. So-lun utanç tablosuna bir yenisinidaha eklediler. Büyük direniş sürecinde “di-renmeyen çürür” demiştik. Bu çü-rümenin geldiği boyutlara tanık ol-maktayız...İlk kez kendilerine ilerici, yurt-sever, sosyalist, komünist diyenleruyuşturucu ve fuhuş çeteleri ilebirlik oldular Halk Cephesi’ne sal-dırıyorlar... Bu utanç tablosu Kürt milliyet-çilerinin ve yardakçılarının alınla-rına kara bir leke olarak yazılmıştır. Bu saldırılar İmralı’da AKP ileyapılan ‘yeni yol haritası’ndanbağımsız değildir. Kürt milliyetçi hareket Ameri-ka’ya ve oligarşiye güven vermekiçin devrimcilere saldırıyor... “Barışı, uzlaşmayı, kardeşliği,hoşgörüyü” dillerinden düşürmeyenKürt milliyetçi hareketin uyuşturucuve fuhuş çetelerini de himayesinealarak devrimcilere saldırmasınınbaşka bir izahı yoktur. Düzene dönen tüm örgütlerin,düzene güven vermek için değiş-meyen politikalarıdır devrimcileresaldırmak. ‘90’lı yıllarda sosyalist ülkelerdekarşı-devrimlerin nasıl gerçekleş-tirildiğine bakın... Emperyalistleregüven vermek için sosyalizmin ya-rattığı tüm değerler ayaklar altınaalınmıştır. KÜRT MİLLİYETÇİ HARE-KET HALK CEPHESİ’NE SAL-DIRMASININ NEDENİ OLA-RAK “CUMHURBAŞKANLIĞISTANDINA SALDIRILDIĞI”NIGEREKÇE GÖSTERMEKTEDİR!Birincisi: Halk Cephesi’ninCumhurbaşkanı adayı SelahattinDemirtaş’ın standına saldırdığı YA-LANDIR!BU YALANIN ARDINDAKİGERÇEK ŞUDUR:Çayan Mahallesi’nde SelahattinDemirtaş’ın seçim standını açanHDP’liler ile Çayan Mahallesi’ninhukuku hakkında konuşmak içinHalk Cepheliler standa gittiler.Daha konuşma başlar başlamazHDP’liler tarafından demir çubuklarve sopalarla Halk Cepheliler’e saldırıldı.Halk Cephesi’nin Cumhurbaşkanı adayıSelahattin Demirtaş’ın standına saldır-dığı söylemi YALANDIR!- Söyleyin kime saldırılmıştır? İsimverin..- Kim saldırmıştır? İsim verin.- Saldırıya ilişkin elinizde görüntülervarsa yayınlayın, varsa resimlerini gös-terin...Biz somut konuşuyoruz: HDP’lilerile konuşmaya giden Halk Cepheliler’inisimlerini açıkladık ve bu saldırıdaburnu kırılanların, kolu kırılanların,başı yarılanların isimlerini ve resimleriniaçıkladık... İkincisi: Bu yalan Amerika’ya veAKP iktidarına güven vermek içinHalk Cephesi’ne saldırmanın gerekçesiyapılmıştır.Soruyoruz Kürt milliyetçi hareketeve yardakçılarına:Çayan Mahallesi’nde diyelim kiHalk Cepheliler seçim standına saldırdı; OKMEYDANI’NDA SEÇİMSTANDINIZ MI VARDI? Sibel Yalçın Parkı’ndaki çay ocağınıneden molotoflayarak yaktınız? SARIGAZİ’DE SEÇİM STAN-DINIZ MI VARDI? Neden Sarıgazi Haklar Derneği’nesaldırdınız? Molotofladınız, camlarınıkırdınız? Yalanlarla politika yapılmaz... Bunuburjuvaziye yapın, yalanlarla devrim-cilere karşı mücadele edemezsiniz. Gazi Mahallesinde SeçimStandınız Mı Vardı?Gazi Özgürlükler Derneği’nin cam-larını kırdınız?Uyuşturucu veFuhuş ÇeteleriniNeden HimayeEdiyorsunuz? Neden Hasan Ferit Gedik Uyuştu-rucu İle Savaş ve Kurtuluş Merkezi’nesaldırdınız? Camlarını kırdınız? Her gün 10 insanımızın sadece bon-zai denen uyuşturucu ile öldüğü günü-müzde Halk Cephesi Türkiyede bir ilkyaparak uyuşturucu bağımlısı halk ço-cuklarının tedavisini ücretsiz olarakyaptıracağı bir uyuşturcu merkezi aç-mıştır. Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu ileSavaş ve Kurtuluş Merkezi’ne düş-manlığınızın nedeni nedir? Hasan Ferit Gedik’i AKP’nin uyuş-turucu çeteleri katletti. Kürt milliyetçihareket o gün yanımızda hiç yer almadı. Hasan Ferit’in katili AKP’nin uyuş-turucu çetelerine karşı ülke çapında birsavaş açtık... Uyuşturucu çeteleri Kürtmilliyetçi hareketin himayesinde HalkCephesi’ne saldırıyor.... Açıklayın:UYUŞTURUCU ÇETELERİNİNEDEN HİMAYE EDİYORSUNUZ? Bunları açıklamak zorundasınız...Oligarşiye kullanmadığınız silahları ne-den devrimcilere kullanıyorsunuz? Burjuva Politikalarını BirKenara BırakınBiz Devrimciyiz,Açık Olun!1 Ağustos tarihli KCK açıklaması“yavuz hırsız” misalidir... Şöyle deniyor:Bir grup Halk Cephesi üyelerininayın 29'unda, Salı günü, Nurtepe'de,Özgür Demokratik Alevi Derneği'ninstandına saldırıda bulunmaları hiçbirsorumlulukla bağdaşmayan, kabuledilebilecek bir durum değildir... Alevi topluluğu gibi hem tarihsel,hem de günümüz itibariyle sürekliezilen, ötekileştirilen ve mağdur edileninanç sahiplerini baskılamak, tehditetmek ve saldırmak hiçbir gerekçeyleve hiçbir sorumluluk anlayışıyla izahedilemez.”Bir: Çayan Mahallesi’nde standaçanlar HDP’lilerdir. Peki neden “ÖzgürDemokratik Alevi Derneği” denil-mektedir?Bunun cevabı AKP’nin Alevi hal-kımıza “DHKP-C İLE ARANIZAÇİZGİ KOYUN” çağrısından ba-ğımsız değildir. Bunlar burjuva politikasıdır... Bu-gün en iyi yapan ise AKP’dir. Güya, Alevi halkımız oylarını Se-lahattin Demirtaş’a verecek, HalkCephesi bunu hazmedemediği içinAlevilere saldırıyor... Burjuva politikalarıyla devrimci-lere saldırmaktan vazgeçin... Bu sal-dırılarla Cepheliler’le Alevi halkımızarasına duvarlar öremezsiniz... Busaldırılar da AKP’nin Cephe’ye yö-nelik saldırılarının devamıdır... İki: KCK açıklamasının deva-mında “Devrimci ve demokratik güçlerarasındaki sorunlar, siyasi tercihlerve politikalar ne olursa olsun bununçözüm yolu ve yöntemi diyalog, tar-tışma ve müzakere ile bir birini an-lamak ve sorunları çözmektir. Bunundışında kaba kuvvete başvurmak po-litik ahlak ölçülerimize sığmadığı gibikabul de edilemez.” Bu da Kürt milliyetçi hareketindevrimcilere her saldırısından sonrayaptıkları benzer açıklamalardır.Soruyoruz; “diyalog, tartışma vemüzakere” diyenlere...Cepheliler tarafından yakılan tekbir derneğiniz, tek bir parti binanız,tek bir kültür merkeziniz, tek birkurumunuz var mı? Çayan’da, Okmeydanı’nda, Sarı-gazi’de, Gazi Mahallesi’nde dernek-lerimizi, parklardaki çay ocaklarını,Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu İle Sa-vaş ve Kurtuluş Merkezi’ni niye yak-tınız? Niye molotofladınız, camlarınıkırıp talan ettiniz?..Diyalog, Tartışma,Müzakere Bu Mu? Konuşmaya gelenlere demir çu-buklarla, taşlarla, sopalarla saldırıpburnunu, kolunu, kafasını kırmak mı?“DİYALOG, TARTIŞMA, MÜ-ZAKERE...” bunları MİT’le, oligar-şiyle sürdürüyorsunuz, devrimcilerle de-ğil... Bugüne kadar devrimciler ile “di-yalog, müzakere, tartışma” ile çözdü-ğünüz tek bir sorun var mı?... Deyin kitartışarak, konuşarak şu sorunu çözdük... 1 Mayıs Mahallesi’nde derneğimizibasıp molotoflarla yakıp, tüpgazı daaçarak bütün binayı havaya uçurmayaçalıştınız... Hayır, tarihinizde devrimcilerle ara-nızda “tartışmayla, diyalogla, müza-kereyle” çözdüğünüz tek bir sorunyoktur. Tarihiniz devrimcilere karşısaldırıyla doludur... Elleriniz devrim-cilerin kanına bulanmıştır. Hem Suçlu, Hem Güçlü,Aba Altından SopaGösteriyor!Halk Cephesi'ni “provokasyon vesaldırılara neden olabilecek bu türgirişim ve tutumlarından derhal vaz-geçme” ye çağıran KCK açıklaması“Aksi durumda her canlı varlık vedoğanın her unsurunda olduğu gibisaldırıya uğrayanlar kendilerini sa-vunmak durumundadırlar” diyor.Her türlü provokasyon ve saldırıyıyap, sonra da üste çık... Kendimizisavunduk de... Bunlar burjuva politikalarıdır. Hertürlü provokasyonu yap, saldır ve ken-dimizi savunduk diye üste çık... Sonuç Olarak;1- Kürt milliyetçi hareket Ameri-ka’ya ve oligarşiye güven vermek içinCephe’ye saldırmaktadır. Kürt milliyetçi hareket Amerika’nınterör listesinden adını sildirmeye ça-lışırken, Cephe Amerika’nın terör lis-tesinin en ön sıralarında yer almaktadır.Devrimcilerin başına milyonlarca dolarödül koymaktadır. Amerika’nın başına ödül koyduğuCepheliler’e saldırmak Amerika vebütün emperyalistlerin taktirini ala-caktır. 2- Başbakan Yardımcısı Beşir Ata-lay PKK ile “karşılıklı güven sorunu-nun kalmadığını, birbirlerine güven-diklerini” söylemektedir. Halk Cep-hesi’ne saldırı bu güveni pekiştirmiştir. 3- Cumhurbaşkanı seçim standınasaldırıldığı yalandır. Cephe’ye saldırınıngerekçesi yapılmıştır.4- KCK açıklamasında söylendiğigibi “Özgür Demokratik Alevi Der-neği”ne saldırıldığı yalandır. Bu isimCephe ile Alevi halkımız arasına duvarörmektir. AKP’nin Alevi halkımıza“maskelilerle aranıza çizgi koyun”çağrısının devamıdır. 6-Halk Cephesi’nin siyaset yasağıkoyduğu söylenmektedir. Siyaset yasağıkoymanın kompedanı PKK’dir... 7- Kürt milliyetçi hareketin em-peryalizmle ve oligarşi ile uzlaşmasınıeleştiriyoruz. Kürt milliyetçi hareketeleştirilerimizi emperyalizmle ve oli-garşiyle uzlaşmanın önündeki engelolarak görmektedir. Cephe’ye saldırınıntemelinde bu yatmaktadır. 8- Siyaset yasağı budur... Kürt mil-liyetçi hareket eleştirmeyi dahi ya-saklamaktadır. 9- Kürt milliyetçi hareket devrim-cilere saldırmaktan vazgeçmelidir. NeAmerika’nın terör listeleri, ne AKP’ninoperasyonları, katliamları ne de Kürtmilliyetçilerinin saldırıları Cephe’yisindiremez.


10. Ağu 2014, 16:22
Mesaj pkk sempatizanlari dhkp.c ye yoneldi
pkk nin sonyilardaki politikasi artik gencligin kafasini karistirmaya yeti sosyalizim cizgisi artik medine ve kardeslik cizgisine goturuldu sanki 40 yila askin pkk barismak icin mucadeleyi veriyormus haberimiz yokmus pkk artik mucadeleyi oyle bir hale getirdiki 40 yilik mucadele meyer baris mucadelesiymis meyer bizler kurt halki ozgurluk icin deyil adalet icin deyil esitlik icin deyil ekmek icin deyilmis te sadece baris icin savasiyormus amcamin bir lafini hic unutmiyorum bana tam 16 yil once demisti artik pkk biti demisti ben ozaman kucuktum tam anlayamamistim ama artik pkk nin su anki cizgisi her seyi anlatiyor aslinda pkk kurt miliyetciligin den ziyade kurtleri baska ucuruma suruklendiriyor ve bunun la beraber yeni genclik ortaya cikiyor bu genlik pkk ya hala sicak bakan bir genclikti taki pariste katledilen 3 kurt kadinin ardinda ve pkk nin bunun hesabini sormamasi bunun devletin yaptigi apacik ortadayken hane mesur baris varya aman zedelenmesin ne barismis arkadas bunca genc bedenler bunun icinmidir ve yeni genlik bunun farkinda ama iste tam bu arada dhkp c kendini gosteriyor evet gosterdi ve turkiyede hala mucadele eden birileri varmis malesef pkk nin golgesinde biz bu mucadele edenlerle fazla tanismadik gormedik ama duyorduk ama artik goruyoruz artik tv ler demiyor ok meydanin daki olaylar ben o olaylarida hep pkk nin yaptigini dusunuyordum belki pkk artik genclikten yer edinmiyecek ama pkk nin icinde on binlerce sehit yureyimizde onlarin ruhunu belki birileri dhkp c den yasatir sosyalizim icin savasanlar unutulmaz unutanlar coktan hainlik imzasi atmis demeki artik turkiyedeki genclik icin umudun adi dhkp c dir elbete devletin en acimasiz haliyle tanisacak ama halklarin gucu kimse yikamaz gerekirse devletin o demir eli kesilir yerine gencligin mucadeleci eli yerlesir artik kimse ac karniyla buyumesin artik kimse cocuguna yemek yerine masal soyletim uyutmasin unutmayiniz yetimin haki sizden sorulur omuzlariniz da buyuk bir yuk ama bu bir yetimin goz yasi icin cok hafiftir yasasin emekciler kahrolsun fasitler


13. Ağu 2014, 02:30
Mesaj Re: Halkın Avukatlığında 25 Yıl
merhaba halepce
konu farklı bir başlık altında açılmış umarım yöneticiler düzenlerler. (Emeperyalizme tek kurşun atmayanlar devrimcilere kurşun sıkıyor) bu başlık yazdıklarınıza cevap niteliğindedir, bu güne kadar emperyalizme tek kurşun atmayanlar bugün devrimcilere devrimci örgüt taraftarlarına kurşun yağdırıyor derneklerini yakıyor. düzene yedeklenen politikalarıyla kürt milliyetçilerinin gelecekleri nokta burası olmamalıydı, fakat ne yazıkki siyasi açmazlar içerinde olan bir örgüt iddialarının aksine ''delete karşı savaşıyoruz'' devlet tarafnden yönlendilmeye hahkumdur. Devlet kaçınılmaz olarak bu ghücü kendine tehlike gördüğü devrimcilere yönlendirecektir (cephe'ye) son zamanlarda yaşananlar özet olarak budur..

Not: kürt milliyetçilerinin saldırılarının ardından devletin önemli bir güç ile çayan mahallesine yaptığı helikopter desteli operasyonu bunun göstergesidir.


Mesajlar iligili altbasliga tasinmistir ...
(KURTULUS)


15. Ağu 2014, 15:57
Mesaj Re: Halkın Avukatlığında 25 Yıl
HDP SALDIRILARIhttp://www.youtube.com/watch?v=QgKDWndw2M4#t=184


15. Ağu 2014, 16:20
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 7 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 3 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Aranacak:
Geçiş yap:  
cron
© phpBB® Forum Software • Designed by Vjacheslav Trushkin for Free Forums/DivisionCore.
Türkçe çeviri: phpBB Türkiye Archiv | Contact & Abuse free forum hosting

web tracker